Obchodní podmínky (OP)

Obchodní podmínky a reklamační řád webového rozhraní https://www.sportt.cz (platné od 1.1.2015)

I – Úvodní ustanovení

Prodávajícím je pořadatel sportovní akce jehož registrace závodníků probíhá na internetové adrese sportt.cz (dále jen „Pořadatel“).

Tyto smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti vzniklá mezi Pořadatelem závodu v souvislosti nebo na základě registrace účastníka na závod nebo na závody pořádané konkrétním Pořadatelem prostřednictvím internetové stránky Pořadatele, která je provozována na internetové adrese sportt.cz  (dále jen „webové rozhraní“), mezi Pořadatelem a spotřebitelem (dále jen „účastník“).

Závodu se mohou účastnit pouze řádně registrovaní účastníci splňující podmínky požadované pro účast v daném závodě vyplývající z těchto podmínek a ze závazných pravidel závodu dostupných prostřednictvím portálu sportt.cz („Pravidla závodu“). Pořadatel na základě registrace účastníka umožňuje účast na závodě a poskytuje další objednané věcně související plnění. Registrací na závod na webovém rozhraní sportt.cz účastník potvrzuje, že se před uzavřením seznámil s těmito Podmínkami a s Pravidly závodu, a že s nimi souhlasí.

II – Uzavření smlouvy

Účastník objednává plnění Pořadatele vyplněním a odesláním registračního formuláře prostřednictvím webového rozhraní na sportt.cz Registrace probíhá postupem uvedeným dle návodu v FAQ

Provedením transakce registrace do závodu účastník potvrdí, že se seznámil a souhlasí se zpracováním OP a svých osobních údajů pro účely Pořadatele k zajištění sportovní akce.

K registraci je na závod je potřeba užít účet na sportt.cz jehož součástí je emailová adresa účastníka. Další podrobnosti související s registrací jsou popsané v FAQ.

Po odeslání registrace je Účastníkovi zaslán potvrzovací email s potvrzením registrace, kterým Pořadatel potvrdí účastníku registraci na závod, čímž však ještě nedochází k uzavření kupní smlouvy mezi Účastníkem a Pořadatelem.

Kupní smlouva je uzavřena:

Při platbě převodem na účet jakmile bude přijata platba na bankovní účet a Pořadatel oznámí účastníkovi tuto platbu emailem a na webovém rozhraní sportt.cz

Při platbě prostřednictvím platební brány – jakmile kupující zaplatí platební kartou, tak Pořadatel oznámí účastníkovi tuto platbu emailem a na webovém rozhraní sportt.cz

Při vložení slevové kódu, který obdržel účastník od Pořadatele jinou cestou (

Cena startovného je konečná, nevratná a nelze ji převést na jiný závod. Cena plnění Pořadatele, tj. cena účasti na závodu (dále jen „startovné“) a cena věcně souvisejících plnění je nevratná. Účastníci mohou využít převodu startovného na jiného závodníka v souladu s FAQ kde je postup popsán.

Při registraci na webovém rozhraní sportt.cz je účastník povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v rámci registračního formuláře je účastník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

Kupní smlouvy se řídí ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem v § 1810 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a těmito obchodními podmínkami (dále jen „OP“) upravující podrobnosti při jejich uzavírání a realizaci.

Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy týkající se závodů, které proběhnou na území České republiky, uzavřené prostřednictvím registračního systému na internetové adrese sportt.cz (dále jen „portál“). Vyplněním registrace kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu, a že s nimi souhlasí.

III – Cena a platební podmínky

Cena registrace nezahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH). Cena registrace je uvedena v registračním systému a v potvrzovacím emailu po provedení registrace.

Pořadatel informuje účastníka o uhrazení ceny posláním zprávy elektronické komunikace na emailovou adresu uvedenou účastníkem při registraci.

Cena plnění Pořadatele, tj. cena účasti na závodu (dále jen „startovné“) a cena věcně souvisejících plnění je nevratná. Účastníci mohou využít převodu startovného na jiného závodníka.

Cena je konečná, nevratná a nelze ji převést na jiný závod.

IV – Odstoupení od kupní smlouvy

Účastník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku, nelze z  důvodů uvedených v tomto ustanovení občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy (Účastník nemůže odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Pořadatel tato plnění poskytuje v určeném termínu).

V – Reklamační řád

Účastník uplatňuje reklamaci písemně, elektronickou poštou nebo osobně v sídle prodávajícího.

Účastník je při uplatnění reklamace povinen předložit prodávajícímu potvrzení o zaplacení registrace, popis závady s doložením případných listinných důkazů.

Pořadatel je povinen o reklamaci rozhodnout bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, případně také rozhodnout o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení.

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Vyřízení reklamace bude účastníkovi oznámeno telefonicky nebo písemně elektronicky.

VI – Ochrana osobních údajů

Pořadatel zpracovává osobní údaje účastníka ke splnění svých závazků vůči účastníkovi, a to zejména při přijetí registrace, potvrzení registrace, potvrzení platby, kontaktování účastníka v souvislosti s vyřizováním jeho registrace a reklamace a zasílání informativním zpráv k jeho objednávce plnění.

Účastník bere na vědomí zpracovávání osobních údajů Pořadatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy, tzn. pro účely organizace a realizace závodu, včetně evidence výsledků závodu a pro účely vedení uživatelského účtu na sportt.cz

Pořadatel zpracovává osobní údaje ve prospěch spotřebitele za účelem vedení historie jeho objednávek. Prodávající odpovídá za to, že osobní údaje účastníka jsou použity pouze pro účely pořádání dané sportovní akce a zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám, kromě rozsahu potřebného pro registraci a zpracování účetnictví.

Pořadatel zpracovává osobní údaje účastníka v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, emailová adresa, bydliště, fakturační adresa, kontaktní telefonní číslo.

V případě, že si účastník při registraci vyžádá zasílání aktuálních informací o nabídce Pořadatele označením příslušného pole, jejich poskytování se uskuteční zasíláním na emailovou adresu uvedenou účastníkem. O zrušení této služby může spotřebitel požádat elektronickou poštou na adrese: info@sportt.cz

Účastník potvrzením příslušného pole před odesláním objednávky zároveň uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu dle těchto OP. Účastník uděluje prodávajícímu tento souhlas do odvolání, nejvýše na 5 let.

Účastník může požádat o změnu nebo výmaz svých osobních údajů písemně elektronickou poštou na adrese: info@sportt.cz Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu spotřebitelem prodávajícímu a údaje budou následně vymazány. V případě, že v účetním systému byly zaevidovány daňové doklady, jejichž evidence vyžaduje evidenci osobních údajů, nelze takové údaje vymazat z důvodu jejich zákonem požadované archivace.

Každý účastník závodu dává vyplněním a odesláním registračního formuláře Pořadateli bezúplatný souhlas k pořízení a použití a ke zpracování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním závodu, tj. především pořízených před závodem, během závodu i v jeho cíli v jakékoliv formě a bez omezení pro účely marketingu, reklamy a propagace Pořadatele, jeho činnosti, akcí a závodů pořádaných Pořadatelem nebo v jeho kooperaci, jakožto i pro účely marketingu, reklamy a propagace jeho obchodních partnerů, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu.

Účastník dává současně svolení k užití a rozšiřování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním závodu a jejich rozmnoženin v jakékoli podobě za účelem reklamy a propagace Pořadatele, též například v tiskové reklamě (letáky, brožury, plakáty, billboardy), v elektronických médiích (internet) a v audiovizuálních reklamních spotech.

VII – Další práva a povinnosti smluvních stran

V případě zrušení závodu z důvodu vyšší moci, tj. mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a Pořadatelem nezaviněné události (např. extrémních klimatických podmínek, havárie, epidemie nakažlivé choroby, apod.), anebo z důvodu nařízení anebo závazného opatření orgánu veřejné moci znemožňující anebo omezující uspořádání závodu v obvyklém rozsahu nebo kvalitě, nemá účastník, s ohledem na náklady Pořadatele dosud účelně vynaložené v souvislosti s přípravou závodu právo na vrácení startovného.

Při zrušení závodu z jiného důvodu lze žádat od data oznámení o zrušení závodu až do 14 dnů po původně plánovaném termínu závodu o vrácení peněz nebo o výměnu startovného za jiný závod, pokud kapacita vybraného závodu nebude již naplněna.

Z důvodu mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události, která by mohla ohrozit bezpečnost nebo zdraví účastníků závodu nebo v důsledku nařízení anebo opatření orgánu veřejné moci, si Pořadatel mimo jiné vyhrazuje právo změnit, upravit nebo zkrátit trasu závodu nebo změnit časový pořad či datum konání závodu. Účastník v takovém případě nemá právo na vrácení části startovného ani na jinou kompenzaci.

Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě.

Účastník je povinen při své účasti v závodu respektovat a dodržovat nařízení anebo opatření orgánů veřejné moci anebo Pořadatele účinná v době konání závodu (např. prokázat se odpovídajícím oficiálně uznávaným negativním testem na Covid-19 ne starším než 48 hodin, potvrzením o provedeném očkování proti Covid-19 aj.), která upravují podmínky účasti osob na hromadných akcích v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací, jinak je Pořadatel oprávněn nepovolit účastníkovi start v závodě bez nároku na vrácení startovného anebo na jinou kompenzaci. Pořadatel bude účastníky závodů informovat o aktuálních podmínkách nařízení a opatření ve smyslu předchozí věty prostřednictvím emailové adresy zadané v souvislosti se zřízením uživatelského účtu anebo na webových stránkách Pořadatele.  Pořadatel není povinen hradit, ani jinak kompenzovat případné náklady účastníka závodu spojené s dodržením těchto nařízení anebo opatření orgánů veřejné moci anebo Pořadatele.

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit rozsah poskytovaných doplňkových služeb během závodu s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci anebo povětrnostní podmínky a účinná nařízení anebo opatření orgánů veřejné moci anebo Pořadatele (doprovodný program, sortiment občerstvovacích stanic atd.) v době závodu.

Přejít nahoru