Obchodní podmínky (OP)

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu https://www.sportt.cz/ (platné od 1.1.2015)

Úvodní ustanovení

(1) Kupní smlouvou uzavřenou distančním způsobem se rozumí smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem sjednaná a uzavřená výhradně prostřednictvím alespoň jednoho komunikačního prostředku bez současné přítomnosti stran (=prostředek komunikace na dálku), (dále jen „kupní smlouva“). V obchodních podmínkách internetového obchodu https://www.sportt.cz/ se kupní smlouvou rozumí registrace na start sportovních závodů, následná platba za registraci a potvrzení o registraci (dále jen „závody).

(2) Kupní smlouvy se řídí ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem v § 1810 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a těmito obchodními podmínkami (dále jen „OP“) upravující podrobnosti při jejich uzavírání a realizaci.

(3) Prodávajícím se rozumí APACHI s.r.o. IČ:27317056 se sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3

(4) Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy týkající se závodů, které proběhnou na území České republiky, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu na internetové adrese https://www.sportt.cz/ (dále jen „internetový obchod“). Zaškrtnutím políčka před odesláním registrace kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu, a že s nimi souhlasí.

Informace o ceně

(1) Cena registrace nezahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH). Cena registrace je uvedena v registračním systému a v potvrzovacím emailu po provedení registrace.

(2) Slevy na registraci toho kterého závodu platí do 24 hod. posledního dne uvedeného na internetové stránce prodávajícího https://www.sportt.cz/, ve kterém je možné provést registraci za snížené ceny.

Registrace a potvrzení registrace

(1) Registrace probíhá postupem uvedeným dle návodu, který je umístěn v pravém horním rohu internetového obchodu.

(2) Ukončení transakce registrace na závod je podmíněno tím, že spotřebitel potvrdí, že se seznámil a souhlasí se zpracováním OP a svých osobních údajů .

(3) Po odeslání registrace bude spotřebiteli zaslán potvrzovací email s potvrzením registrace, kterým prodávající potvrdí spotřebiteli registraci na ten který závod, čímž však ještě nedochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem.

(4) Kupní smlouva je uzavřena v případě:

ad 1) platba převodem na účet jakmile bude přijata platba na bankovní účet a prodávající odsouhlasí v systému její správnost, nebo

ad 2) platba prostřednictvím platební brány – jakmile kupující zaplatí platební kartou a prodávající odsouhlasí v systému její správnost.

Odstoupení od kupní smlouvy

(1) Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od přijetí potvrzení o registraci spotřebitelem za podmínek uvedených v § 1829 a násl. občanského zákoníku Spotřebitel může využít své právo na odstoupení od kupní smlouvy písemně či elektronickou poštou na adresu info@sportt.cz

(2) Odstoupením spotřebitele od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší, přičemž prodávající je povinen vrátit spotřebiteli peněžní prostředky za registraci nebo zálohu, které spotřebitel vynaložil v souvislosti s registrací, a to do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na číslo účtu, které spotřebitel uvedl v odstoupení od kupní smlouvy.

(3) Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

Vázanost registrací

(1) Prodávající je vázán registrací včetně ceny registrace od potvrzení registrace elektronickou zprávou za splnění podmínek na straně spotřebitele uvedených v těchto OP.

Platební podmínky

(1) V případě platby převodem z účtu spotřebitel zrealizuje platbu dle instrukcí v potvrzení registrace. Po odsouhlasení ze strany prodávajícího obdrží spotřebitel potvrzující email o zaplacení.

(2)V případě platby prostřednictvím internetového platebního portálu obdrží spotřebitel potvrzení o provedené platbě okamžitě po zaplacení.

Reklamační řád

(1) Spotřebitel uplatňuje reklamaci písemně, elektronickou poštou nebo osobně v sídle prodávajícího.

(2) Spotřebitel je při uplatnění reklamace povinen předložit prodávajícímu potvrzení o zaplacení registrace, popis závady s doložením případných listinných důkazů.

(3) Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, případně také rozhodnout o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení.

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Vyřízení reklamace bude spotřebiteli oznámeno telefonicky nebo písemně elektronicky.

Ochrana osobních údajů

(1) Prodávající zpracovává osobní údaje spotřebitele ke splnění svých závazků vůči spotřebiteli, a to zejména při přijetí registrace, potvrzení registrace, potvrzení platby, kontaktování spotřebitele v souvislosti s vyřizováním jeho registrace a reklamace a zasílání informativním zpráv k jeho objednávce startovného.

Prodávající zpracovává osobní údaje ve prospěch spotřebitele za účelem vedení historie jeho objednávek. Prodávající odpovídá za to, že osobní údaje spotřebitele jsou použity pouze pro účely pořádání dané sportovní akce a zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám, kromě rozsahu potřebného pro registraci a zpracování účetnictví.

(2) Prodávající zpracovává osobní údaje spotřebitele v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, bydliště, fakturační adresa, kontaktní telefonní číslo.

(3) V případě, že si spotřebitel při registraci vyžádá zasílání aktuálních informací o nabídce prodávajícího označením příslušného pole, jejich poskytování se uskuteční zasíláním na emailovou adresu uvedenou spotřebitelem. O zrušení této služby může spotřebitel požádat elektronickou poštou na adrese: info@sportt.cz

(4) Spotřebitel potvrzením příslušného pole před odesláním objednávky zároveň uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu dle těchto OP. Spotřebitel uděluje prodávajícímu tento souhlas do odvolání, nejvýše na 5 let.

(5) Spotřebitel může požádat o změnu nebo výmaz svých osobních údajů písemně elektronickou poštou na adrese: info@sportt.cz Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu spotřebitelem prodávajícímu a údaje budou následně vymazány. V případě, že v účetním systému byly zaevidovány daňové doklady, jejichž evidence vyžaduje evidenci osobních údajů, nelze takové údaje vymazat z důvodu jejich zákonem požadované archivace.